Varukorg

Epostadress*
Förnamn*
Efternamn*
Företag
Födelsedatum*
Adress*
Postnr*
Ort*
Land*
Telefon/Mobil*

Betalsätt

Totalt:
0 SEK
Läs mer
Betala


Systematiskt arbetsmiljöarbete

Som arbetsgivare finns det idag en rad lagar och regler som du behöver ta hänsyn till, och som syftar till att förbättra och garantera en god psykosocial och fysisk arbetsmiljö. Vi erbjuder stöd och utbildningar för chefer om vad som gäller och kan hjälpa er att utföra förändringar som behöver göras. Det kan gälla allt från att mäta luftkvalitet till att samtala om konflikter mellan individer. Har ni avtal med oss kan ni alltid ringa och ställa frågor eller delta på våra seminarier.

Vi tillbringar en så stor procent av vårt liv på arbetet, både när vi är där rent fysiskt och i de stunder när vi inte kan släppa de där tankarna som följer med oss hem. Det är därför den psykosociala arbetsmiljön är så viktigt. En väl fungerande omgivning är det bästa sättet att motverka utmattningssymtom och andra typer av ohälsa. Genom att satsa på ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan ditt företag förebygga mycket av den ohälsan som drabbar människor i stressande yrken. Låt oss se över ditt företag och utarbeta en långsiktig plan för ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det lönar sig i längden.

I vårt arbete med att kartlägga ert företag använder vi oss av verktyget HPI för att skapa en tydlig bild av företagets och medarbetarnas mående. För företaget fokuserar undersökningen på en rad områden: psykosocial arbetsmiljö, kränkande särbehandling, fysisk arbetsmiljö samt risker och säkerhet. Det är möjligt att genomlysa alla eller vissa av dessa områden. Kartläggningen av medarbetarna tar hänsyn till en rad faktorer, som livsstil, arbetsglädje, stimulans, matvanor och fysisk aktivitet. Utifrån det skapar vi en handlingsplan för hur vi kan gå vidare och skapa ett vitalt företag med driv där medarbetarna mår bra.


Lagar & Regler

Som arbetsgivare har du ständiga krav på dig att vara uppdaterad om vad som gäller för regler och förordningar på arbetsplatsen. Ibland kan det kännas övermäktigt att hinna med, det är där vi kommer in och ger er stöd, råd och utbildning om allt ni behöver veta för att ligga i framkant på arbetsmiljöarbetet. Visste du till exempel att man måste kunna upprätta en rehabilteringsplan? Eller att företaget kan få tillbaka 50% av kostnaderna för rehabilitering? Bra att veta, eller hur?

Stresshantering

Vi vet alla att stress är en av vår tids absolut största samhällsproblem, men hur ska man agera om man själv eller någon i ens närhet blir drabbad? För det första: agera snabbt! Ju tidigare behandling sätts in desto bättre och snabbare blir återhämtningen. Att tro att en medarbetare själv ska kunna bli frisk kan avsevärt förlänga tiden det tar att komma tillbaka till vardagen igen. Vårt team av företagsläkare, sjuksköterskor, psykolog och hälsoutvecklare har tillsammans en omfattande kompetens att hantera stressrelaterade symtom och kan på ett respektfullt sätt hjälpa en medarbetare tillbaka. 

Rehabiliteringen inleds med ett kartläggningssamtal hos företagssköterska eller rehabkoordinator. Efter det första samtalet diskuteras vidare åtgärder med arbetsgivaren. Även läkare eller psykolog utvärderar situationen och bedömer vilka behov som finns. Då görs en kartläggning med KEDS (Karolinska Exhaustion Disorder Scale) där en rad faktorer vägs in. Resultatet är en tydlig indikator på risken för utmattning.

Vi undersöker även om det kan finnas rent fysiska orsaker bakom utmattningen, som till exempel blodbrist, ämnesomsättningsproblematik eller på grund av rubbningar i sköldkörteln.

Den samlade bedömningen leder till en rehabiliteringsplan som skapas i nära samarbete med arbetsgivaren, där målet är att på snabbast och bästa sätt hitta vägen mot tillfrisknande. Planen kan innebära fortsatta psykologsamtal, kontakt med hälsoutvecklare i ett individuellt stresshanteringsprogram där bashälsa (sömn, fysisk aktivitet, matvanor), mindfulness och ACT (Acceptance and Commitment Therapy) ingår. Företagssköterskan finns med som kontaktperson under hela ärendet och ger återkoppling samt avslutar det arbetsplatsinriktade rehablitietsstödet. En rehabiliteringsplan upprättas för den fortsatta rehabliteringen.


Sturebadets unika stressprogram

Vi har även ett mer omfattande stressprogram i samarbete med Sturebadet där även fysisk träning, massage och kroppskännedom ingår och anpassas efter person och tillstånd, allt för att återställa systemets läkningsprocesser. Basprogrammet går du igenom antingen när du är hel- eller deltidssjukskriven, eller för att preventivt minska risken för att bli sjuk av stress.

Läs mer här.


Proaktiv stresshantering är den bästa medicinen

Det mest effektiva sättet att bearbeta stress är innan den blivit ett problem. Om medarbetarna på ett företag skaffat sig rätt verktyg och lärt sig att använda dem är det möjligt att förebygga de flesta fall av utmattningssymtom. Fråga oss om du vill veta mer om proaktiv stresshantering. Vägen tillbaka fokuserar både på bashälsan (sömn, rörelse, kost) och på att skapa balans med stresshanteringsövningar och mindfullness.    

Krishantering

Kris är ett ord som talar för sig själv – en händelse som omkullkastar hela tillvaron för en individ eller en hel organisation. Det kan vara ett trauma på arbetsplatsen eller i privatlivet. Vi erbjuder en avancerad form av krishantering som hjälper personen eller organisationen som drabbats att komma på fötter igen.

Vårt kristeam bestående av läkare, psykolog och beteendevetare har kompetens inom kris och krisstöd, posttraumatiskt stressyndrom och har stor vana av att möta människor i akut kris. Ibland påverkas ett helt företag, i dessa fall samarbetar vårt team genom att analysera situationen och göra en bred lägesbedömning. Antingen kommer vårt team till ert företag eller så kommer de berörda parterna till vår mottagning för samtal. Sedan skapas en handlingsplan för rehabilitering och snabbast möjliga väg tillbaka till vardagen.

Hälsoundersökningar

Att genomgå en hälsoundersökning är alltid första steget för att ta reda på hur du mår. Undersökningen utgör grunden till det preventiva arbete som hjälper en individ att fortsätta vara frisk och vital. Men den kan också ge en möjlighet att på ett tidigt stadie upptäcka om något är fel så att det är möjligt att sätta in åtgärder och förhoppningsvis avhjälpa problemet.

Att tillhandahålla företagshälsovård är idag ett lagstadgat krav, det är därför extra viktigt att företagshälsovården blir något mer än en utgift. Ta tillfället i akt att verkligen göra skillnad för såväl individen som organisationen. Vi på Sturebadet Läkarmottagning har tagit fram ett långtgående program som möjliggör en vitalisering av såväl anställda som själva företaget.

Våra hälsoundersökningar kartlägger medarbetarens hälsa i förhållande till livsstilsvanor, medicinska faktorer samt psykosociala- och fysiska faktorer i arbetslivet. Medarbetaren får en individuell sammanställning av hälsoundersökningen. Även arbetsgivaren får en sammanställning i organisationsnivå där statistik gällande medarbetarnas hälsa- och ohälsa i förhållande till livsstil och arbetsliv presenteras. Detta kan användas som ett underlag för ett fortsatt systematiskt arbetsmiljöarbete.

Första steget i en hälsoundersökning är att besvara ett hälsoformulär via en enkätlänk.

Alla hälsoundersökningar ger samma statistik vilket innebär att en grupp medarbetare som ska genomföra hälsoundersökningarna inte alltid behöver genomföra samma hälsoundersökning för att arbetsgivaren ska få en sammanställning i gruppnivå. Det kan handla om att välja en specifik hälsoundersökning i relation till ålder eller annat.


1. Hälsoprofilbedömning

 • Genomgång av besvarad enkät med sjuksköterska
 • Längd/Vikt/Midjemått/BMI
 • Blodtryck/Puls
 • Lungfunktion (Vitalografh)
 • Konditionstest

Venös provtagning:

 • Blodfetter
 • Blodsocker
 • Blodvärde

Den individuella återkopplingen sker per brev med provsvar och åtgärdsförslag.


2. Hälsoundersökning Medium

 • Genomgång av besvarad enkät med sjuksköterska
 • Längd/Vikt/Midjemått/BMI
 • Blodtryck
 • Lungfunktion (Vitalografh)
 • Konditionstest
 • EKG
 • Avföringsprov (endast vid >50 års ålder)

Venös provtagning:

 • Blodfetter
 • Blodsocker
 • Blodstatus
 • SR (sänka)
 • Leverstatus
 • Järnvärde
 • Njurfunktion
 • Sköldkörtelprov
 • Prostataprov (ingår för män över 40 år)

Ett uppföljande läkarbesök ingår alltid där samtliga tester och provresultat återkopplas.


3. Hälsoundersökning Large

 • Genomgång av besvarad enkät med sjuksköterska
 • Längd/Vikt/Midjemått/BMI
 • Blodtryck
 • Lungfunktion (Spirometri)
 • Konditionstest
 • Syn- och hörselscreening, vid behov
 • EKG Avföringsprov (endast vid >50 års ålder)

Venös provtagning:

 • Blodfetter
 • Blodsocker (utökade prover)
 • Blodstatus
 • B12
 • SR (sänka)
 • Folsyra
 • Leverstatus (utökade prover)
 • Järnvärde (utökade prover)
 • Njurfunktion (utökade prover)
 • Sköldkörtelprov
 • Prostataprov (ingår för män över 40 år)
 • Testosteron (ingår för män över 40 år)
 • D-vitamin (ingår för kvinnor)

Ett uppföljande läkarbesök ingår alltid där samtliga tester och provresultat återkopplas.


Övriga hälsoundersökningar

Vi erbjuder även nyanställningsundersökningar, lagstadgade hälsoundersökningar och provtagningar. Vi kan även skräddarsy en hälsoundersökning specifikt för ert företag. 

Övriga tjänster


Utbildningar

Utveckling är oerhört viktigt för varje individ och kan leda till en ökad kunskapsbank på företaget. Så kanske är det dags att sätta sig i skolbänken igen och lära sig något nytt. Vi tillhandahåller en rad utbildningar som kan hjälpa dig såväl i vardagen som i yrkeslivet.


Praktiska kurser

Tänk att ha förmågan att rädda liv. Vi har kurser i första hjälpen och hjärt- och lungräddning, vilka ger dig ovärderlig kunskap och trygghet såväl i privatlivet som under arbetsdagen.


Ledarskap

Man brukar säga att det är ensamt på toppen. I vårt professionella team finns det kompetenta resurser som kan fungera som bollplank och coacher som kan ge handledning och stöd. Vi hjälper personer i ledande positioner att reflektera över sin roll och sitt ledarskap. Vi kan göra en beteendeanalys på olika funktioner i företaget, erbjuda psykoedukation (ökad kunskap om sjukdomstillstånd) och utbildning i stressmekanismer, samtalsteknik och teampsykologi. Vi hjälper till att skapa framgångsrika chefer.

Vi har även utbildningar inom neuroledarskap, en ny tvärvetenskaplig disciplin där aktuell hjärnforskning och beteendevetenskap mixas med ledarskap. Syftet är att skapa och bygga mänskligare organisationer där man triggar medarbetarnas trygghets- och belöningssystem.


Beroendevård

Beroenden av olika slag är vanligt förekommande på arbetsplatser och något som både kan vara svårt att upptäcka och att prata om. Vi kan hjälpa er inom företaget med avvänjningsprogram som gör minsta möjliga påverkan på arbetssituationen och är väl anpassade efter individen. Att skapa möjligheten att kunna fortsätta arbeta är viktigt för både självförtroende och rehabilitering, och givetvis en resurs för företaget.


Vaccinationer

Varje år har sin egen specifika influensa, och skulle oturen vara framme kan ett företag drabbas rejält med många sjukskrivna samtidigt. Därför erbjuder vi årliga vaccinationer för de anställda på ditt företag. Ni kan komma till oss, eller om det passar bättre kommer vi ut till er och genomför vaccinationen på plats.

Intresseanmälan

Är du intresserad av att komma hit på en personlig introduktion till Sturebadets Företagshälsovård och vår läkarmottagning? Fyll bara i kontaktformuläret så bjuder vi in dig till ett möte där vi kan svara på alla dina frågor och berätta mer om hur vi kan ökan hälsan och välbefinnandet på ditt företag.

 
Namn*
Telefon*
Epostadress*
Meddelande
Öppettider
Måndag – Fredag: 08.00–17.00
Alla öppettider
Hitta hit
Humlegårdsgatan 17
114 46 Stockholm
Kontakta oss
Telefon: 08-545 671 30
Telefontider 08:00–16:00
(lunchstängt 12:00–13:00)